Przedszkole działa na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 95 poz. 425 z 1991 r. (ze zmianą Ustawy o systemie oświaty z dnia 27.06.2003 r. Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 65) i rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy

 2. Ustawy z dnia 26.11.1980 r. o finansach publicznych

 3. Aktu założycielskiego

 4. Niniejszego statutu

§ 1

 1. Nazwa przedszkola:

Przedszkole Nr 8 w Koszalinie im. Janusza Korczaka, zwane dalej przedszkolem.

  1. Przedszkole jest placówką publiczną

  2. Organem prowadzącym przedszkole jest Miasto Koszalin.

  3. Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Zachodniopomorskie Kuratorium Oświaty.

  4. Siedziba przedszkola: Koszalin ul. Bałtycka 44

 1. U

  P r z e d s z k o l e N R 8

  im. Janusza Korczaka

  ul. Bałtycka 44, tel.094 3431432 75 - 331 K o s z a l I n

  NIP 669-23-10-888.REGON 320945916

   

   


  stalona nazwa używana jest przez przedszkole w pełnym brzmieniu.
  Przedszkole posługuje się pieczęcią podłużną o treści: 1. Przedszkolu imię nadał organ prowadzący.

 2. Przedszkole jest zakładem budżetowym, którego działalność finansowana jest przez:

 1. Miasto Koszalin

 2. Rodziców w formie opłat za pobyt dziecka w przedszkolu.

 1. Przedszkole może otrzymywać darowizny, które ewidencjonowane są zgodnie z przepisami o gospodarce finansowej w zakładach budżetowych.

§ 2

 1. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w Ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególnościpodstawie programowej wychowania przedszkolnego.

  1. Celem przedszkola jest wspomaganie i ukierunkowywanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno – kulturowym i przyrodniczym.

  2. Zadaniem przedszkola jest:

   1. wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka, udzielanie dzieciom pomocy psychologiczno – pedagogicznej, poprzez:

 • prowadzenie przez nauczycieli obserwacji pedagogicznych w celu diagnozowania rozwoju wychowanków,

 • informowanie rodziców o zauważonych deficytach rozwojowych dziecka,

 • wystawianie dzieciom, na życzenie rodziców, opinii (charakterystyki) wychowanka dla specjalistów z poradni psychologiczno-pedagogicznej,

 • współpracę z poradnią psychologiczno-pedagogiczną i innymi poradniami specjalistycznymi;

 • zapraszanie do przedszkola na życzenie rodziców specjalistów w celu obserwacji dzieci z trudnościami w sytuacjach naturalnych,

 • indywidualizowanie pracy z dzieckiem oczekującym pomocy,

 • wspieranie dzieci z uzdolnieniami,

 • prowadzenie edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród dzieci, nauczycieli i rodziców.   1. zapewnienie opieki dzieciom odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości przedszkola,

   2. umożliwienie dzieciom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej i religijnej, poprzez:

 • organizowanie na wniosek rodziców bezpłatnej nauki religii, dla grupy liczącej nie mniej niż 7 wychowanków,

 • zapewnienie w czasie trwania zajęć religii opieki dzieciom nie korzystającym z nauki religii w danym oddziale (np. przesunięcie do innego oddziału),

 • zatrudnienie nauczyciela religii wyłącznie na podstawie imiennego skierowania wydanego przez biskupa diecezjalnego; nauczyciela religii wizytuje wizytator wyznaczony przez biskupa, natomiast metodycznie podlega on dyrektorowi przedszkola; nauczyciel religii korzysta z programów opracowanych przez władze kościelne,

 • planowanie i organizowanie zajęć z wychowania patriotycznego ze zwróceniem uwagi na obchodzone święta narodowe,   1. zapewnienie warunków umożliwiających dzieciom osiągnięcie „gotowości szkolnej,

   2. współdziałanie z rodziną (opiekunami) poprzez wspomaganie w wychowaniu dzieci i przygotowanie ich do nauki szkolnej.

  1. Powyższe zadania i cele przedszkole realizuje w ramach następujących obszarów:

   1. zapewnienie opieki i wspomaganie rozwoju dziecka w przyjaznym, bezpiecznym i zdrowym środowisku,

   2. uwzględnianie indywidualnych potrzeb dziecka, troska o zapewnienie równych szans, umacnianie wiary we własne siły i możliwości osiągania sukcesu,

   3. stwarzanie warunków do rozwijania samodzielności, dążenia do osiągania celów, podejmowania odpowiedzialności za siebie i za najbliższe otoczenie,

   4. rozwijanie wrażliwości moralnej,

   5. kształtowanie umiejętności obserwacji, ułatwianie rozumienia zjawisk zachodzących w dostępnym doświadczeniu dziecka otoczeniu przyrodniczym,, społecznym, kulturowym i technicznym,

   6. rozbudzanie ciekawości poznawczej, zachęcanie do aktywności badawczej i wyrażania własnych myśli i przeżyć,

   7. rozwijanie wrażliwości estetycznej, tworzenie warunków do rozwoju wyobraźni, fantazji, oraz ekspresji plastycznej, muzycznej i ruchowej.

  2. Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi, dostosowując metody i sposoby oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych, a w szczególności:

   1. zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza terenem przedszkola,

   2. w czasie pobytu dzieci w przedszkolu za ich bezpieczeństwo odpowiedzialna jest przydzielona do danej grupy i przebywająca przez cały czas z dziećmi nauczycielka,

   3. stan urządzeń i sprzętu będącego na wyposażeniu sali zajęć jest oceniany przez nauczycielkę pod kątem bezpieczeństwa ( ewentualne nieprawidłowości muszą być natychmiast zgłaszane w celu ich usunięcia wyznaczonemu pracownikowi obsługi),

   4. bezpieczeństwo dzieci w czasie wyjść poza budynek przedszkola określają stosowne instrukcje opracowywane przez radę pedagogiczną, są to:
    - Regulamin spacerów i wycieczek
    - Instrukcja postępowania nauczycielek w czasie wyjścia z dziećmi na spacer
    - Instrukcja postępowania nauczycielek w czasie wyjścia z dziećmi do ogrodu przedszkolnego

   5. współpracuje z poradnią psychologiczno – pedagogiczną i poradniami specjalistycznymi, zapewniając w miarę potrzeb konsultacje i pomoc. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne

  3. Szczegółowe zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola przez rodziców (prawnych opiekunów) lub upoważnioną przez nich osobę zapewniająca dziecku pełne bezpieczeństwo:

       1. Dziecko może być przyprowadzane do przedszkola i odbierane z niego tylko przez osobę mogącą zapewnić pełne bezpieczeństwo (osoba pełnoletnia, sprawna fizycznie).

       2. Rodzice (prawni opiekunowie) przyprowadzają dziecko i odbierają bezpośrednio w obecności nauczyciela odpowiedzialnego za dziecko lub pracownika obsługi.

       3. Rodzice mogą upoważnić na piśmie osobę, ( która jest w stanie zapewnić dziecku pełne bezpieczeństwo) do przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola, dyrektor przedszkola, nauczyciel lub pracownik obsługi w takim przypadku może wylegitymować upoważnioną osobę zanim odda dziecko.

       4. Rodzice pisemne, stałe upoważnienia do przyprowadzania i odbierania przez inne osoby dziecka z przedszkola dokonują w „Kartach zgłoszenia dziecka do przedszkola”, które stanowią dokumentację przedszkolną. Upoważnienia mogą być przez rodziców aktualizowane w miarę potrzeb.

       5. Osoba odbierająca dziecko nie może być pod wpływem alkoholu.

W takim przypadku nauczyciel powiadamia telefonicznie o tym fakcie drugiego rodzica by ten odebrał dziecko.

       1. Nauczyciel nie może wydać dziecka osobie trzeciej na telefoniczną prośbę rodziców. Wymagana jest pisemna zgoda złożona osobiście przez rodziców u dyrektora przedszkola lub nauczyciela odpowiedzialnego za dziecko.

       2. Dopuszcza się jednorazowe upoważnienie osoby do odbioru dziecka w formie pisemnego zgłoszenia przez rodziców do nauczyciela odpowiedzialnego za dziecko.

       1. Rodzice, (prawni opiekunowie) przyjmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę.

       2. Godziny przyprowadzania i odbierania dzieci z grup przedszkolnych (żywieniowych) określa ramowy rozkład dnia pracy przedszkola.

       3. Rodzice są zobowiązania przestrzegać godzin otwarcia przedszkola.

   1. Ze względów organizacyjnych oraz konieczności przygotowania odpowiedniej liczby posiłków, wskazane jest, aby późniejsze niż do godziny 8,30: przyprowadzanie dzieci do przedszkola było zgłoszone wcześniej osobiście lub telefonicznie.

  1. Przedszkole może prowadzić działania innowacyjne i eksperymentalne wg odrębnych przepisów.

§ 3

 1. Organa przedszkola:

  1. Organami przedszkola są:

   1. Dyrektor przedszkola.

   2. Rada Pedagogiczna.

   3. Rada Rodziców.

 2. Dyrektor, któremu funkcję tę powierzył organ prowadzący, realizuje zadania określone ustawą, a w szczególności:

  1. Kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno – wychowawczą placówki oraz reprezentuje ją na zewnątrz.

  2. Sprawuje nadzór pedagogiczny.

   1. Opracowuje na każdy rok szkolny, w terminie do 15 września plan nadzoru pedagogicznego, który przedstawia Radzie Pedagogicznej oraz Radzie Rodziców. Przed zakończeniem roku szkolnego przedstawia Radzie Rodziców i Radzie Pedagogicznej informację o realizacji planu nadzoru..

   2. Gromadzi informacje o pracy nauczycieli w celu dokonywania oceny ich pracy, według zasad określonych w odrębnych przepisach.

   3. Dopuszcza, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej do użytku w przedszkolu zaproponowany przez nauczyciela program wychowania przedszkolnego

   4. W terminie do 15 czerwca podaje do publicznej wiadomości zestaw programów wychowania przedszkolnego, które będą obowiązywać od początku następnego roku szkolnego.

   5. Wyraża zgodę na wniosek rodziców dotyczący realizacji obowiązku przygotowania przedszkolnego przez dziecko poza przedszkolem do którego zostało przyjęte

  3. Przygotowuje arkusz organizacyjny i przedstawia go do zatwierdzenia organowi prowadzącemu.

  4. Sprawuje opiekę nad wychowankami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne.

  5. Przewodniczy Radzie Pedagogicznej i realizuje uchwały Rady podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących.

   1. Wstrzymuje uchwały Rady Pedagogicznej niezgodne z przepisami prawa i powiadamia o tym stosowne organy.

  6. Dysponuje środkami określonymi w planie finansowym przedszkola i ponosi odpowiedzialnośćza ich prawidłowe wykorzystanie.

  7. Może skreślić wychowanka z listy dzieci w przypadkach określonych w statucie

(§ 16 ust. 4 ).

  1. Jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:

   1. Zatrudnienia i zwolnienia nauczycieli oraz innych pracowników placówki.

   2. Przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom przedszkola.

   3. Występuje z wnioskami po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników placówki.

  2. Zapewnia pracownikom właściwe warunki pracy, zgodnie z przepisami

Kodeksu Pracy , bhp, p/poż.

  1. W wykonywaniu swoich działań współpracuje z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców.

  2. Zapewnia bieżącą wymianę informacji pomiędzy organami przedszkola

o podejmowanych decyzjach.

 1. Zastępca dyrektora realizuje zadania powierzone mu przez dyrektora a w szczególności:

       1. Zapewnia warunki do prawidłowego przebiegu pracy placówki poprzez:

        1. kształtowanie właściwej atmosfery i dyscypliny pracy,

        2. opracowanie grafików i czynności dodatkowych nauczycieli oraz egzekwowanie i przygotowanie wniosków rady pedagogicznej w tych sprawach,

        3. współdecydowanie w organizacji pracy zajęć dodatkowych,

        4. organizowanie zastępstw za nieobecnych w pracy nauczycieli w celu zapewnienia opieki dzieciom i ciągłości realizacji programu,

        5. prowadzenie rocznych kart ewidencji obecności w pracy wszystkich pracowników,.       1. Podejmowanie działań mających na celu zapewnienie opieki zdrowotnej nad dziećmi oraz wszelkich warunków BHP wychowankom i pracownikom przedszkola.

       2. Sprawowanie nadzoru pedagogicznego i dokonywanie oceny pracy pozostałych pracowników we współpracy z dyrektorem.

       3. Czynne uczestniczenie w tworzeniu aktów prawnych placówki

       4. Prowadzenie współpracy z rodzicami i Radą Rodziców.

 1. Rada Pedagogiczna, jest kolegialnym organem przedszkola.

  1. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor przedszkola

  2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu.

  3. Rada Pedagogiczna działa na podstawie ustalonego przez siebie regulaminu. Zebrania rady są protokołowane.

  4. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy w szczególności:

   1. Zatwierdzanie planów pracy przedszkola.

   2. Podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w przedszkolu.

   3. Ustalenie organizacji i doskonalenia zawodowego nauczycieli.

  5. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:

   1. Organizację pracy placówki, w tym tygodniowy rozkład zajęć.

   2. Projekt planu finansowego placówki.

   3. Wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień.

   4. Propozycje dyrektora w sprawie przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;

  6. Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt statutu, albo jego zmian i przedstawia

go do uchwalenia.

  1. Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub innego stanowiska kierowniczego.

  2. W przypadku określonym w pkt. 7 organ uprawniony do odwołania jest obowiązany przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i powiadomić o jego wyniku Radę Pedagogiczną w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku.

  3. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane większością głosów w obecności, co najmniej połowy jej członków.

  4. Nauczyciele są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste wychowanków, lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników przedszkola.

  5. Szczegółowe zasady i tryb działania Rady Pedagogicznej określa regulamin Rady Pedagogicznej.

 1. Rada Rodziców jest organem społecznym, reprezentacją rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola,

  1. W skład Rady Rodziców wchodzą (po jednym) przedstawiciele rad oddziałowych wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców dzieci danego oddziału.

  2. W wyborach, o których mowa w ust.2, jedno dziecko reprezentuje jeden rodzic. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.

  3. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa się w szczególności:

   1. wewnętrzną strukturę i tryb pracy Rady,

   2. szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do Rady Rodziców oraz przedstawicieli rad oddziałowych.

  4. Rada Rodziców może porozumiewać się z radami rodziców innych przedszkoli i ustalać zasady i zakres współpracy.

  5. Rada Rodziców może występować do organu prowadzącego Przedszkole, organu sprawującego nadzór, dyrektora, Rady Pedagogicznej z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw placówki.

  6. W posiedzeniach rady rodziców może uczestniczyć z głosem doradczym dyrektor przedszkola, w roli obserwatora członkowie rady pedagogicznej.

  7. Rada Rodziców w ramach swoich kompetencji współpracuje z Dyrektorem i Radą Pedagogiczną.

  8. Do kompetencji Rady Rodziców należy:

   1. w przypadku stwierdzenia przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny niedostatecznych efektów nauczania lub wychowania w Przedszkolu opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności nauczania lub wychowania,

   2. na wniosek dyrektora przedszkola, rada może wyrazić opinię na temat oceny dorobku zawodowego za okres stażu nauczyciela stażysty, nauczyciela kontraktowego i nauczyciela mianowanego.

   3. Jeśli rada rodziców w terminie 30 dni od rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z radą pedagogiczną w sprawie programów wychowawczym i profilaktycznym, programy te ustala dyrektor przedszkola w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez dyrektora obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez radę rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną.

  9. Wspiera działalność statutową przedszkola gromadząc fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł, zasady wydatkowania funduszy określa regulamin.

 2. Koordynatorem współdziałania poszczególnych organów jest dyrektor przedszkola, który zapewnia każdemu z organów możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji i umożliwia wymianę informacji.

 3. Wszelkie spory między organami przedszkola rozstrzyga dyrektor Przedszkola, uwzględniając zakresy kompetencji tych organów.

 4. W Przedszkolu mogą działać, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, stowarzyszenia i inne organizacje, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzenie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Przedszkola.


§ 4

 1. Dzienny czas pracy przedszkola ustalony jest przez organ prowadzący na wniosek dyrektora przedszkola i rady pedagogicznej z uwzględnieniem przepisów w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego określa się do 10,5 godzin, przez 5 dni roboczych.

 2. Na realizację podstawy programowej przeznacza się nie mniej niż 5 godzin dziennie, przy czym :

   1. Co najmniej 1/5 czasu należy przeznaczyć na zabawę ( w tym czasie dzieci ba3wia się swobodnie, przy niewielkim udziale nauczyciela),

   2. Co najmniej 1/5 czasu ( w przypadku młodszych dzieci – ¼ czasu ) dzieci spędzają w ogrodzie przedszkolnym , w lesie itp. ( organizowane są tam gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe, ogrodnicze itd.),

   3. Najwyżej 1/5 czasu zajmują różnego typu zajęcia dydaktyczne, realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego,

   4. Pozostały czas - 2/5 czasu nauczyciel może dowolnie zagospodarować ( w tej puli czasu mieszczą się jednak czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne i inne).

   5. Realizacja podstawy programowej odbywa się w godzinach 8.00-13.00

§ 5

 1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań i uzdolnień.

 2. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25.

 3. Dzieci niepełnosprawne mogą być przyjęte do przedszkola po przedłożeniu orzeczenia poradni psychologiczno – pedagogicznej, określającego ich poziom rozwoju psychofizycznego i stan zdrowia.§ 6

 1. Praca wychowawczo – dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie programów wychowania przedszkolnego:

  1. wybranych przez nauczyciela, zatwierdzonych przez dyrektora po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.

 2. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut

  1. Czas trwania zajęć dla poszczególnych grup wiekowych wynosi:

a) dzieci 3 – 4 letnie - 15 minut

b) dzieci 5 – 6 letnie - 30 minut

 1. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) w przedszkolu mogą być prowadzone zajęcia dodatkowe: gimnastyka korekcyjna, zajęcia muzyczne, język angielski itp..

  1. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo w szczególności zajęć rytmiczno-ruchowych, nauki języka obcego, powinien być dostosowany do potrzeb i możliwości rozwojowych dzieci i wynosić:

   1. dzieci 3 – 4 letnie około 15 minut

   2. dzieci 5 – 6 letnie około 30 minut

 2. Rodzaj zajęć dodatkowych, ich częstotliwość zależą od wyboru rodziców. Zajęcia te finansowane są także w całości przez rodziców.

 3. Organizacja i terminy zajęć dodatkowych ustalane są przez Dyrektora placówki.

 4. Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w przedszkolu określają odrębne przepisy.

§ 7

 1. Przedszkole nr 8 im. J. Korczaka jest przedszkolem czterooddziałowym i mieści się

w budynku przy ul. Bałtyckiej 44 .

§ 8

 1. Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez Dyrektora przedszkola najpóźniej do 30 maja.

 2. Arkusz organizacji przedszkola zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną zatwierdza organ prowadzący.

 3. W arkuszu organizacji przedszkola określa się w szczególności:

  1. Liczbę dzieci i czas pracy poszczególnych oddziałów.

  2. liczbę pracowników pedagogicznych przedszkola, łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych oraz liczbę pracowników administracji i obsługi.

  3. Ogólną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący przedszkole.

  4. Czas realizacji podstawy programowej w danym roku szkolnym.

§ 9

 1. Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez Dyrektora przedszkola na wniosek Rady Pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny oraz oczekiwań rodziców (prawnych opiekunów).

 2. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel, któremu powierzono opiekę nad danym oddziałem ustala dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.

 3. Ramowy rozkład dnia zawiera m.in.:

  1. godziny schodzenia się i rozchodzenia dzieci

  2. godziny posiłków

  3. godziny organizacji odpoczynku

  4. godziny zajęć, spacerów i zajęć dodatkowych

 4. Ramowy rozkład dnia może być modyfikowany w zależności od pory roku i potrzeb rodziców.

 5. Do realizacji celów statutowych przedszkole posiada:

  1. sale zajęć dla poszczególnych oddziałów

  2. pomieszczenia administracyjno – gospodarcze

  3. pokój nauczycielski

  4. szatnię dla dzieci

  5. zaplecze kuchenno – magazynowe

  6. sanitariaty dla dzieci i dorosłych

  7. teren przedszkolny z wyposażeniem.

 6. Przedszkole może organizować dla wychowanków różnorodne formy krajoznawstwa i turystyki. Organizację i program wycieczek oraz imprez dostosowuje się do wieku, zainteresowań i potrzeb dzieci, ich stanu zdrowia oraz sprawności fizycznej.

  1. Wyjazdowe wycieczki z dziećmi mogą odbywać się tylko za pisemną zgodą rodziców. Odpowiedzialność za dzieci ponosi nauczyciel organizujący wycieczkę, któremu powierzono dzieci podczas wycieczki i rodzice na zasadzie pracy wolontariusza.

( organizacja wycieczek odbywa się zgodnie z rozporządzeniem MENiS D.U. 125 z 2001 r.).

  1. Z komunikacji miejskiej mogą korzystać tylko dzieci grup najstarszych 5, 6-letnich za pisemną zgodą rodziców na taki wyjazd.

§ 10

 1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący.

 2. Na wniosek Dyrektora przedszkola organ prowadzący ustala czas pracy przedszkola.

  1. Przedszkole czynne jest do 10,5 godzin w dni robocze od poniedziałku do piątku; w tym czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego w każdym oddziale nie może być krótszy niż 5 godzin dziennie.

  2. Przerwy w pracy przedszkola ( lipiec – sierpień), ustala organ prowadzący na wniosek dyrektora przedszkola.

  3. Zmianę organizacji pracy przedszkola wynikającej ze wzmożonej absencji dzieci (ponad 50 %) dzieci w grupie przewiduje się w okresach: przerw świątecznych, ferii oraz wakacji, w sytuacjach zwiększonej zachorowalności dzieci itp., a dotyczy to:

   1. zmniejszenia liczby oddziałów,

   2. zmniejszenia czasu pracy oddziałów ( nie mniej niż 5 godzin dziennie)

 3. W przypadku gdy do przedszkola zgłosi się mniej niż 10 dzieci, dzieciom tym zapewnia się opiekę w przedszkolu zastępczym

 4. Zasady odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu:

  1. Świadczenia udzielane przez przedszkole są nieodpłatne w zakresie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego, określonego przez Ministra Edukacji Narodowej

  2. Wszelkie zmiany w organizacji pracy przedszkola podaje się do wiadomości rodziców w formie ogłoszenia.

  3. Wysokość opłaty stałej za świadczenia z zakresu wychowania i nauczania wykraczające poza podstawę wychowania przedszkolnego ustala się zgodnie z uchwałą Rady Miasta.

  4. Opłaty wnoszone są z góry do 10 – tego każdego miesiąca na konto przedszkola.

  5. Przedszkole zapewnia odpłatne wyżywienie dla dzieci. Zasady odpłatności za korzystanie z wyżywienia i wysokość stawki żywieniowej ustala organ prowadzący.

  6. Z wyżywienia w przedszkolu mogą korzystać pracownicy przedszkola za odpłatnością dziennej stawki żywieniowej zwiększonej o koszty przygotowania posiłków.

  7. Zasady odpłatności za korzystanie z wyżywienia przez pracowników ustala Organ Prowadzący.

8) W przypadku nieobecności dziecka przedszkole zwraca dzienną stawkę żywieniową pomnożoną przez liczbę dni nieobecnych.

§ 11

 1. W przedszkolu zatrudnia się nauczycieli z przygotowaniem pedagogicznym do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym oraz pracowników administracji i obsługi.

  1. Nauczyciel – realizuje zadania dotyczące dydaktyki, wychowania i opieki z uwzględnieniem § 15 ust.1

  2. Samodzielny referent ds. żywienia wykonuje prace związane z całością spraw administracyjno – gospodarczych w przedszkolu. Do jego obowiązków należy:

   1. Organizowanie żywienia w placówce zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami obowiązującymi w tym zakresie, z uwzględnieniem Dobrej Praktyki Higienicznej.

   2. Sprawowanie opieki nad całością pomieszczeń i sprzętu przedszkola.

   3. Załatwianie spraw związanych z utrzymaniem w stanie używalności pomieszczeń i sprzętu (konserwacja i remonty)

   4. Zaopatrywanie przedszkola w żywność, sprzęt i środki chemiczne

   5. Dbanie o prawidłowe przechowywanie produktów żywnościowych

   6. Nadzorowanie sporządzania posiłków i przydzielania porcji żywnościowych dzieciom i personelowi

   7. Sporządzanie jadłospisów,

   8. Prowadzenie magazynu i dokumentacji magazynowej zgodnie z obowiązującymi przepisami

   9. Wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora wynikających z organizacji pracy w placówce

  3. Pomoc nauczyciela przedszkola zobowiązana jest:

   1. Dbać o bezpieczne i higieniczne warunki pobytu dziecka w przedszkolu.

   2. Spełniać czynności opiekuńcze i obsługowe w stosunku do wychowanków, wykonywać prace wynikające z ramowego rozkładu dnia,

   3. Przygotować salę do odpoczynku i czuwać nad spokojnym snem dzieci

   4. Wykonywać inne czynności polecone przez dyrektora

   5. Współdziałać z nauczycielem w procesie wychowawczo – dydaktycznym

  4. Robotnik pracy lekkiej zobowiązany jest:

Dbać o bezpieczne i higieniczne warunki pobytu dziecka w przedszkolu a w szczególności:

   1. Utrzymywać w czystości przydzielone pomieszczenia,

   2. Czyścić okna i stolarkę w przydzielonych pomieszczeniach ( przynajmniej dwa razy w roku lub wg potrzeb),

   3. Podawać dzieciom posiłki ( w oddziale czynnym 5 godzin myć i wyparzać naczynia stołowe),

   4. Sprzątać przydzielone pomieszczenia po remontach bieżących i generalnych doprowadzać wszystkie pomieszczenia do stanu używalności,

   5. Prać firany, ręczniki, obrusy itp. używane w przedszkolu, wykonywać prace związane zprasowaniem,

   6. Wykonywać inne czynności polecone przez dyrektora wynikające z organizacji pracy w placówce.

  1. Szef kuchni zobowiązany jest:

   1. Przyrządzać punktualnie zdrowe zgodne z obowiązującymi normami posiłki – zgodnie z zasadami Dobrej Praktyki Produkcyjnej.

   2. Przyjmować produkty z magazynu, kwitować ich odbiór w raportach żywieniowych i dbać o racjonalne ich zużycie.

   3. Prowadzić magazyn podręczny.

   4. Utrzymywać w odpowiednim stanie powierzony sprzęt kuchenny i dbać o higienę pomieszczeń kuchennych.

   5. Brać udział w ustalaniu jadłospisów.

   6. Wykonywać inne czynności polecone przez dyrektora wynikające z organizacji pracy w przedszkolu

  2. Pomoc kuchenna zobowiązana jest:

   1. Pomagać kucharzowi w przyrządzaniu posiłków.

   2. Utrzymywać w czystości kuchnię, sprzęt i naczynia kuchenne oraz pomieszczenia kuchni i magazynów.

  3. Woźny zobowiązany jest:

   1. Pomagać referentowi ds. żywienia w przynoszeniu zakupionych towarów do placówki.

   2. Utrzymywać w należytym porządku otoczenie przedszkola i ogród oraz pielęgnować roślinność w ogrodzie przedszkolnym. Dbać o należyty stan techniczny urządzeń w ogrodzie zapewniający dzieciom bezpieczeństwo.

   3. Dbać o należyty stan wszelkich techniczny urządzeń znajdujących się w przedszkolu.

   4. Wykonywać inne czynności polecone przez dyrektora placówki, a wynikające z organizacji pracy w przedszkolu.

  4. Zasady zatrudnienia i wynagradzanie nauczycieli oraz innych pracowników określają odrębne przepisy.

§ 12

 1. W przedszkolu utworzone jest stanowisko społecznego zastępcy dyrektora przedszkola.

 2. Powierzenia i odwołania ze stanowiska społecznego zastępcy dyrektora dokonuje dyrektor Przedszkola, po uzyskaniu opinii Rady Pedagogicznej i organu prowadzącego.

 3. W przypadku nieobecności dyrektora Przedszkola zastępuje go społeczny zastępca dyrektora.

§ 13

  1. Dyrektor przedszkola powierza poszczególne oddziały opiece jednego lub dwu nauczycieli z których jeden pełni rolę nauczyciela - wychowawcy oddziału, w zależności od czasu pracy oddziału lub realizowanych zadań oraz z uwzględnieniem propozycji rodziców (prawnych opiekunów).

  2. W miarę możliwości organizacyjnych oraz dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej i dydaktycznej wskazane jest, aby nauczyciel (nauczyciele) opiekował się danym oddziałem przez cały okres uczęszczania dzieci do przedszkola.

§ 14

       1. W przypadku utworzenia w przedszkolu oddziału integracyjnego zatrudnia się dodatkowo nauczycieli posiadających specjalne przygotowanie pedagogiczne oraz specjalistów prowadzących zajęcia rewalidacyjne.

§ 15

 1. Nauczyciel przedszkola prowadzi pracę dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczą zgodnie z obowiązującymi programami nauczania, odpowiada za jej jakość i wyniki tej pracy. Szanuje godność dziecka i respektuje jego prawa.

 2. Do zakresu zadań nauczyciela w szczególności należy:

  1. Współdziałanie z rodzicami (prawnymi opiekunami) w sprawach wychowania i nauczania dzieci, z uwzględnieniem prawa rodziców (prawnych opiekunów) do znajomości zadań wynikających z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju

  2. Wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań,

  3. Realizowanie zajęć opiekuńczych i wychowawczych wynikających z potrzeb i zainteresowań dzieci

  4. Planowanie i prowadzenie pracy wychowawczo – dydaktycznej zgodnie z obowiązującym programem, ponoszenie odpowiedzialność za jej jakość,

  5. Prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji

  6. Przeprowadzenie w roku szkolnym , w którym możliwe jest rozpoczęcie przez dziecko nauki w szkole podstawowej, diagnozy gotowości do podjęcia nauki w szkole

  7. Współpraca ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno – pedagogiczną opiekę zdrowotną i inną.

  8. Odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w przedszkolu i poza jego terenem w czasie wycieczek i spacerów itp., zgodnie z regulaminem ( § 2 pkt 4 d)

  9. Eliminowanie przyczyn niepowodzeń dzieci,

  10. Dbałość o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy naukowych oraz troska o estetykę pomieszczeń

  11. Prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami

  12. czynny udział w pracach rady pedagogicznej, realizacja jej postanowień i uchwał

  13. Realizacja zaleceń dyrektora i osób kontrolujących

  14. Realizacja innych zadań zleconych przez dyrektora, wynikających z bieżącej działalności placówki

 3. Współpraca z rodzicami

  1. W ramach współpracy z rodzicami nauczyciel organizuje:

   1. Zebrania z rodzicami

   2. Zajęcia otwarte

   3. Imprezy okolicznościowe

   4. Występy

   5. Wycieczki

  2. Formą współdziałania z rodzicami są także:

   1. Kontakty indywidualne

   2. Zebranie ogólne

   3. Informacje zamieszczane w kąciku dla rodziców

  3. Ilość zebrań z rodzicami ustalają nauczyciele poszczególnych oddziałów w uzgodnieniu z dyrektorem przedszkola, nie mniej niż 2 razy w roku.

  4. Zebrania ogólne z rodzicami organizuje dyrektor, co najmniej raz w roku.

  5. Szczegółowe formy kontaktów, zakres współdziałania z rodzicami zawarte są w:

   1. Planie rozwoju przedszkola.

   2. Planach pracy poszczególnych oddziałów.

 4. Nauczyciele mają prawo do:

 1. Szacunku ze strony wszystkich osób, zarówno dorosłych, jak i wychowanków,

 2. Wolności głoszenia własnych poglądów, nie naruszających godności innych ludzi,

 3. Współdecydowania o wyborze programu wychowania przedszkolnego i podręczników, swobody wyboru metody realizacji programu,

 4. Jawnej i umotywowanej oceny własnej pracy,

 5. Stałego rozwoju, wsparcia w zakresie doskonalenia zawodowego

§ 16

       1. Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6 lat z zastrzeżeniem ust. 2.

  1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Dyrektor przedszkola może przyjąć do przedszkola dziecko, które ukończyło 2,5 roku.

   1. Warunkiem przyjęcia dziecka 2,5 letniego jest jego samodzielność w zakresie:

samoobsługi, oraz umiejętność zaspokajania potrzeb fizjologicznych.

  1. Dzieci w wieku 5 lat i w wieku 6 lat są obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne.

  2. Obowiązek rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego, w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 5, 6 lat.

2. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,

wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 6 lat, nie

dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym

kończy 10 lat. Obowiązek tych dzieci może być odroczony do końca roku

szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 10 lat.

3. Przedszkole przeprowadza rekrutację metodą elektroniczną za pośrednictwem serwisu internetowego w oparciu o zasadę powszechnej dostępności

4. Szczegółowe zasady rekrutacji określa regulamin rekrutacji stanowiący załącznik nr 1 do statutu

5. Warunkiem przyjęcia dziecka do przedszkola jest złożenie karty zapisu dziecka do przedszkola w terminie określonym w zasadach rekrutacji.

6.W czasie pobytu w przedszkolu dzieci mają zapewnioną opiekę ze strony pracowników pedagogicznych.

7.Przedszkole w każdym roku ubezpiecza dzieci za zgodą i na koszt rodziców od następstw nieszczęśliwych wypadków w uzgodnionej przez nich firmie ubezpieczeniowej.

 1. Prawa i obowiązki rodziców

  1. Dziecko podczas pobytu w przedszkolu ma prawo do: wszystkich praw wynikających z Konwencji o prawach dziecka a w szczególności do:

a) Szacunku, życzliwości i sympatii ze strony wszystkich osób, zarówno dorosłych, jak i rówieśników,

   1. Bezpiecznych warunków pobytu w Przedszkolu, zaspokajania w miarę możliwości ich potrzeb fizycznych i psychicznych,

   2. Interesujących zajęć, rozwijających ich umiejętności i uzdolnienia,

   3. Wzmacniania i podkreślania ich silnych stron, rozwijania optymizmu i postawy radzenia sobie w różnych sytuacjach,

   4. Swobody wyboru, w miarę możliwości organizacyjnych, co najmniej kilku zajęć tygodniowo.

  1. Dziecko w czasie pobytu w przedszkolu ma obowiązek:

 1. Traktowania z szacunkiem, życzliwością i sympatią wszystkich osób, zarówno rówieśników jak i osób dorosłych ,

 2. Aktywnego udziału w zajęciach,

 3. Starania się, oczywiście w miarę możliwości, aby radzić sobie z samodzielnym jedzeniem i ubieraniem się,

 4. Przestrzegania, w miarę możliwości, czystości,

 5. Zbierania swoich zabawek i odkładania ich na miejsce

  1. Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka należy:

   1. Przestrzeganie niniejszego statutu.

   2. Zaopatrzenie dziecka w niezbędne przedmioty, przybory i pomoce.

   3. Respektowanie uchwał Rady Pedagogicznej.

   4. Przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola lub przez upoważnioną przez rodziców osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo (z uwzględnieniem § 2.,ust.1., pkt. 6 i litera a).

   5. Terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu.

   6. Informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu, niezwłoczne zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych.

  2. Rodzice mają prawo do:

   1. Współdziałania z nauczycielami w sprawach wychowania i kształcenia dzieci.

   2. Zapoznania się programem oraz zadaniami wynikającymi z programu rozwoju przedszkola i planów pracy w danym oddziale.

   3. Uzyskiwania rzetelnych informacji na temat swego dziecka, jego zachowania i rozwoju.

   4. Uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli, pedagoga i psychologa w rozpoznawaniu przyczyn i trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy.

   5. Wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi wniosków z obserwacji pracy przedszkola.

   6. Wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy przedszkola organowi prowadzącemu i nadzorującemu pracę pedagogiczną poprzez swoje przedstawicielstwo – radę rodziców.

 1. Dyrektor przedszkola może, w porozumienie z radą pedagogiczną, dokonać skreślenia dziecka z listy dzieci przyjętych do przedszkola w przypadku:

  1. Zalegania z odpłatnością za przedszkole, powyżej jednego miesiąca, a w przypadku dziecka 6 – letniego podjęciu decyzji o przeniesieniu wychowanka do innego oddziału realizującego podstawę programową wychowania przedszkolnego.

  2. Zaniedbywania przez rodziców higieny osobistej dziecka i stworzenie zagrożenia epidemiologicznego dla innych dzieci.

  3. Nieusprawiedliwionej nieobecności dziecka (ponad 1 miesiąc) i nie zgłoszenia tego faktu do przedszkola.

  4. Utajenia, przy wypełnianiu karty zgłoszenia, choroby dziecka, która uniemożliwia przybywanie dziecka w grupie.

  5. Gdy niewłaściwe zachowania dziecka stanowią zagrożenie bezpieczeństwa innych dzieci i niepodjęcie przez rodziców współpracy zmierzającej do rozwiązania problemu (np. podjęcie terapii) lub gdy wykorzystane zostały wszelkie możliwości zmiany tej sytuacji.

 2. Decyzję o skreśleniu dziecka z listy, rodzice (prawni opiekunowie) otrzymują na piśmie z uzasadnieniem w terminie 7 dni od jej podjęcia. Od decyzji przysługuje rodzicom odwołanie do organu prowadzącego w terminie 7 dni od daty jego otrzymania.

§ 17

 1. Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej: nauczycieli, rodziców, pracowników obsługi i administracji.

 2. Zmiany w niniejszym Statucie są zatwierdzane w drodze uchwał Rady Pedagogicznej.

 3. Regulaminy działalności uchwalone przez organy działające w przedszkolu nie mogą być sprzeczne z postanowieniami niniejszego statutu.

 4. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

 5. Zasady gospodarki finansowej przedszkola regulują odrębne przepisy.

§ 18

Postanowienia końcowe:

Uchwalenie statutu przedszkola i dokonywanie nowelizacji następuje w drodze podejmowania uchwał przez Radę Pedagogiczną.Mocą uchwały Rady Pedagogicznej Nr 6/2012 z dnia 13.03.2012 r. zatwierdzono niniejszy statut, z tym też dniem traci moc statut z dnia 15 lutego 2010 r.

Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia.